BOŽŠTÍ SVĚDKOVÉ LIDSKÉHO DÍLA A SKUTKŮ, též ÚŘAD LIDSKÉHO POKOLENÍ

terrestrial_bureaucracy.jpg

Úřad lidského pokolení dohlíží na bohy lidských věcí a míst; zahrnuje bohy národů, měst a cest (Oddělení lidských osídlení) a také bohy konceptů a idejí vytvořených nebo využívaných lidmi (Oddělení univerzálních lidských záležitostí). Je velmi zredukován od časů Prvního věku, kdy městští bohové byli patrony velkoměst Prvního věku a génius Solárů a lidské úsilí vytvářelo tisíce nových konceptů a idejí. Nicméně Úřad lidského pokolení i nadále významně ovlivňuje Stvoření prostřednictvím městských bohů a Hereze Tisíce bohů a využívá tento vliv k získávání spojenců v dalších Úřadech a k odvrácení auditů.
Od konce Prvního věku Úřad nebes expandoval a zabavil Úřadu lidského pokolení mnoho konceptů, kterým tento dříve vládl, např. intoxikanty a daně. V době doznívání Velké nákazy bohové Úřadu lidského pokolení citelně zeslábli a stali se mnohem zranitelnější vůči machinacím Úřadu nebes. Jak nebeské Oddělení abstraktních věcí získávalo na síle, silnější bohové Úřadu Lidského pokolení byli v pokušení spojit svůj osud spíš s vycházející hvězdou než s hvězdou pohasínající, a přesunuli se do Úřadu nebes, čímž Úřad pro lidské pokolení ještě víc oslabili.
Bohové tohoto úřadu spolupracovali mimořádně úzce s dřívějším solárním Rozhodovacím sborem. Všechna nová města, technologie a obory vzdělanosti vyžadovala své bohy a Solárové se velmi angažovali při výběru těchto bohů. V současnosti příslušníci Úřadu pro lidské pokolení obecně podporují myšlenku pomáhat nově se navrátivším solárním Exaltovaným. Tito bohové považují alianci se Soláry za nejlepší způsob, jak získat mnoho ze své ztracené moci.
Úřad Lidského pokolení je otevřeně nejvíc heretický ze všech pěti Úřadů. (Nebeskou hierarchii tvoří těchto pět úřadů: Komise pro abstraktní věci a nebeské záležitosti, čili Úřad nebes, Nebeský dohled nad ročními obdobími a počasím, čili Úřad ročních dob, Božští svědci lidského díla a skutků, čili Úřad lidského pokolení, Vrchní správa majestátní i obyčejné přírody, čili Úřad přírody, a Nejskvělejší projektanti osudu a hvězdných konjunkcí, čili Úřad osudu.) Zahrnuje bohy cest, vesnic, měst a národů. Mnoho stovek těchto bohů opustilo své původní povinnosti a nyní vládne smrtelníkům, kteří žijí v jejich doménách. Třebaže hlava Úřadu prohlašuje, že s touto praxí nesouhlasí, je veřejným tajemstvím, že Úřad tyto neposlušné bohy nikdy skutečně nepotrestá.
Většina představených tohoto Úřadu věří, že bohové mohou vládnout smrtelníkům mnohem líp než by si mohli vládnout oni sami, někteří se dokonce považují za právoplatné náhradníky solárních Exaltovaných. Bohové Úřadu v současné době diskutují, zda se spojí se solárními Exaltovanými a Zlatou frakcí Sidereálů jako rovní s rovnými, nebo zda by bylo lepší se vrátit, minimálně dočasně, do podřízených pozic. Nepřekvapivě všichni až na pár reakcionářů upřednostňují, aby různí městští bohové vládli ve svých domovinách a aby Úřad spolupracoval se Soláry jako rovnocenný spojenec.
Jednou z hlavních povinností Úřadu bývala správa a dohled nad chováním bohů, kteří přicházeli do styku se smrtelníky. Důkazy o nečestném jednání byly Úřadem řešeny v méně závažných případech, nebo v závažnějších případech předány nebeským lvům či Nebeským cenzorům. Tehdy Úřad lidského pokolení a Oddělení nebeských záležitostí úzce spolupracovaly. Nicméně rostoucí napětí mezi Oddělením pro abstraktní věci a Úřadem lidského pokolení se v rámci možností ignorovalo. Ovšem jak Oddělení rostlo na úkor Úřadu, tato spolupráce se hůř a hůř udržovala, neboť Úřad lidského pokolení musel častěji využívat vliv městských bohů, a stále častěji i ilegálně, aby si udržel svou mocenskou pozici. Spolupráce byla přerušena a komunikace se omezila na pouhá zdvořilá memoranda a bezobsažné formuláře a zprávy. V současnosti je politika sotva něco víc než jen omluva pro získávání úplatků a vyvíjení tlaku.
Kromě toho, že bylo dovoleno různým městským bohům, aby se stali nesmrtelnými vládci lidských měst, Úřad lidského pokolení dovoluje rebelantským bohům, např. róninským lvopsům či neposlušným nebeským lvům, aby převzali kontrolu nad lidskými osídleními. Nejenže toto chování porušuje Mandát vlády nad Stvořením, ale tito bohové-králové také nahrazují stávající božstva měst a osad. Úřad lidského pokolení to nečiní v případech božstev jemu loajálních, zato s potěšením nahradí bohy loajální Úřadu nebes a Oddělení abstraktních věcí.
Místo, aby upozornilo cenzory, aby potrestali tato potíže působící božstva, vyšetřovatelů Úřadu lidského pokolení obvykle kontaktují nového vládce města a nabídnou mu, že odvrátí zrak výměnou za vybudování a údržbu svatyň zasvěcených příslušným bohům zvolenými představenými Úřadu lidského pokolení. Aby se zabránilo dalším problémům, představení Úřadu buď násilně přetvoří původního boha města a přidělí mu méně významné povinnosti, nebo použijí úplatky a hrozby, aby ho donutili najít si nové pracovní zařazení. Amoth Ničitel měst pozře příliš vzpurné bohy. Božstvům z Úřadu nebes se může nabídnout změna Úřadu a možnost přidat se k Úřadu lidského pokolení, obzvlášť pokud disponují informacemi o jiných příslušnících Úřadu nebes nebo vlivem nad nimi.
STRUKTURA ÚŘADU
Úřad lidského pokolení má mimořádně jednoduchou organizační strukturu. Každý elementální region je ovládán satrapou. Pod tyto satrapy spadají bohové různých městských států a národů a pod ně patří bohové všech jednotlivých polí, měst, vesnic, osad a cest. Tato božstva tvoří Oddělení lidských osídlení.
V Prvním věku existovala ještě paralelní polovina Úřadu, která byla zasvěcena lidským záležitostem rozsáhlého měřítka, např. zemědělství, lov, lékařství, intoxikanty atd. Naneštěstí většina těchto božstev byla v průběhu staletí přesvědčena, aby se přidala k oddělení abstraktních věcí v Úřadu nebes. Dnes tato divize – Oddělení univerzálních lidských záležitostí čítá pouze menší bohy a velice málo těch mocných, jako je např. Plentimon Kostek, ministr hazardu, kterého těší téměř absolutní absence kontroly nad tímto Úřadem. Celkově vzato těch pár bohů lidských záležitostí, kteří zůstali v Úřadě, nemá zájem přidat se k Úřadu nebes, protože preferují svobodu před větší politickou mocí. Úřad lidského pokolení se tak de facto stal úřadem spravujícím různá místa osídlená a využívaná lidmi a Oddělení lidských osídlení tvoří 90%.
Oddělení univerzálních lidských záležitostí bylo pod vedením ředitele zorganizováno do několika Rad, každá Rada zodpovídala za oblast nebo koncept a kontrolovala božstva spadající do dané oblasti. Mezi Rady patřila např. Rada zdraví (zahrnovala jak choroby tak i léčení), Rada moří (týkala se všech forem vodní dopravy, plavání, rybaření apod.), Rada rozkoše (intoxikanty, sexuální aktivity, bankety a vše příjemné a rozkoš působící), Rada pro dobývání (týkala se všech konceptů války, nyní se kompletně přesunula pod Úřad nebes) a další.
V současné době se Úřad lidského pokolení pokouší o politický převrat. Pod vedením Wun Ja členové Oddělení lidských osídlení kontaktují nejvýše postavené cenzory a nebeské lvy, upozorňují na to, jak blízce spolu souvisí práce Úřadu lidského pokolení a audity cenzorů a jak oba dva byli efektivní během Prvního věku, kdy vztahy byly mnohem srdečnější. Vskutku, vyvozují, bylo by logické, aby celý blok cenzorů, nebeských lvů, lvopsů a veškerého přidruženého personálu přešel pod Úřad lidského pokolení, kde by mohli pracovat s nevídanou samostatností, osvobozeni od Ryzalova dohledu. Ryzala by stále kontroloval byrokracii Úřadu nebeských záležitostí, pouze ne cenzory a nebeské lvy a jejich podřízené. To by účinně ochromilo Oddělení nebeských záležitostí a zanechalo je s prázdnou skořápkou. Takové rozhodnutí by způsobilo rozruch v Yu-Shanu a kompletně narušilo stávající rovnováhu moci mezi Úřady. Nicméně skutečnost, že nikdo z cenzorů, které Wun Ja kontaktovala, toto neprodiskutoval s Ryzalou, naznačuje, že toto minimálně zvažují – nebo chtějí, aby tomu Wun Ja věřila.

BOŽŠTÍ SVĚDKOVÉ LIDSKÉHO DÍLA A SKUTKŮ, též ÚŘAD LIDSKÉHO POKOLENÍ

Dějiny Panhasky eva_holcmanova