Dějiny thaumaturgie 1

Historie Umění (Book of Sorcery 3 – Qadenol’s Codex)

Na počátku…
První a nejpočetnější praktikanti thaumaturgických rituálů jsou sami bohové. Zatímco mocní bohové často tráví mnoho svého času v Božských hrách nebo politikou Yu-Shanu, nižší bohové tráví většinu svého času udržováním Stvoření. Charmy bohů jsou spojeny s jejich funkcemi a jsou využívány k nápravě mimořádných poruch. Většinu času se bohové prostě rituálně chovají a vědomě konají. Prakticky všichni bohové vědí a vykonávají vrozené thaumaturgické procedury.
Smrtelníci vidí efekty, ale jen zřídka přemýšlí o božských aktivitách v jejich jádru. Když cihlář umístí svůj náklad do pece, nejnižší z bohů tohoto bloku hlíny se setká s nejnižším bohem daného ohně. Ohnivý bůh zpívá Píseň Žhavé jednoty a živí jejím žárem vše, čeho se dotkne. Hliněný bůh odpovídá Mudrou Oddělené stability, do níž vkládá svůj úmysl nebýt pozřen. Společně tyto božské procedury vytvrdí hlínu a jejího nejmenšího z bohů promění, aby odpovídal přirozenosti nového produktu. Z hlíny se stává cihla.
Pouze bohové mohou využívat základní thaumaturgické Procedury v jejich čisté formě. Nikdo jiný to ani nepotřebuje. Smrtelníci nicméně se mohou pokusit napodobit jejich písně, gesta, slova a symboly, aby je novými způsoby zkombinovali. Mohou také nově zkombinovat fyzické substance Stvoření a přesvědčit jejich bohy, aby se zachovali ne úplně přirozeně. To je lidská thaumaturgie.

Procedury Stvoření
Pro každý důležitý koncept má Yu-Shan svého boha. Kdysi dávno, Ryzala, ředitel Nebeského úřadu, pověřil boha Shenjiho, aby prověřil a zdokumentoval nedílné náležitosti Stvoření. Shenji vlastní svůj vlastní úřad – Úřad inteligentního designu, a tak se snaží zdokumentovat všechny thaumaturgické rituály kdy objevené. Tak by Nebesa mohla porozumět Prvotní architektuře Stvoření a detekovat změny alternativních systémů jako je Divočina a Podsvětí. Další úřady pak mohou prozkoumat tyto nové operace s Esencí a vyvinout odpovídající odezvy.
V Prvním věku Solárové považovali Shenjiho za boha thaumaturgie a rané chrámy jej tak uctívaly. Později Sluneční rada zakázala jeho uctívání všem, kdo neměli dovoleno studovat Umění.
Procedury Stvoření je ohromná kolekce svitků ve vlastnictví Úřadu inteligentního designu. Dokumenty jsou napsány na svitcích z jemného hedvábného papíru zlatým a stříbrným inkoustem a s barevnými iluminacemi. Naneštěstí písaři Úřadu stále připojují poznámky a komentáře bez ohledu na lidské oči. Mnoho svitků je tak pečlivě popsáno, že jednotlivé stránky nejsou čitelné bez Charmu, který dokáže proniknout jednotlivými vrstvami inkoustu vrstveného po tisíce a tisíce let.
Herní efekty: Knihovna Procedur Stvoření obsahuje téměř všechny thaumaturgické procedury kdy objvenené. Většina není použitelná lidmi – jedná se o božskou thaumaturgii. Rituály, které lze konat jen mimo Stvoření (Divočina, podsvětí, Malfeas) s velkou pravděpodobností nebudou zaznamenány. Ale rozhodně jsou zapsány všechny rituály použité ve Stvoření.
Svitky jsou psány v jazyce Staré říše (dialekt Yu-Shanu), některé referenční tabulky apod. mohou být i v jiných jazycích. Mnoho stran je de facto nečitelných bez nadpřirozených smyslů, je relativně snadné nějaký svitek najít (dobé a jednoduché řazení), nicméně ovládnutí příslušné Úrovně se prodlužuje na roky (za normálního požadavku na tečky v Okultu). Časem a úsilím student může nastudovat téměř jakýkoli rituál kdy vymyšlený.
Procedury obsahují doslova veškerou přírodní vědu Stvoření. Potenciální benefit kouzelnickému a thaumaturgickému bádání je omezen pouze učencovou inteligencí a vytrvalostí. Pokud mudrc má přístup k procedurám, jeho hráč může přidat 1 bonusový úspěch ke každému hodu na Řemeslo, Učení, Medicínu nebo Okult za týden studia, do maxima hodnoty své Inteligence.
Dostupnost a cena: Studium je možné pouze v Úřadu inteligentního designu v Yu-Shanu. Povolení zahrnuje žadatele, aby prokázal, že má ke studiu oprávněný důvod ve prospěch Nebeské byrokracie. Thaumaturg může stuntem a přesvědčováním (Manipulace + Byrokracie, obt. 5) přesvědčit Shenjiho nebo jeho významné úředníky. Je možné svitek ukrást, nicméně Shenji je nebeský bůh s Esencí 7 a s kontingentem nižších pomocných bohů. Zloděj na sebe přivolá hněv mocného nebeského boha a jeho spojenců.
Artefakt: Celá kolekce je Artefakt N/A, ale také zabírá plochu větší než je hlavní město císařství. Jednotlivý svitek (nebo kopie) je Artefakt/Zdroje 3 (min).

Obelisky alaunů
Černě opeření alauni byli tak oblíbení Prvotními, že žili na jihozápadních pláních Ostrova bohů. Tato prostá rasa bezpodmínečně uctívala své stvořitele, takže ji Exaltovaní v Prvotních válkách vyhubili, ale zbytky jejich práce zůstaly – úlomky černých kamenný obelisků. Každý je vytesán z černého kamene se vzdáleně ptačími rysy, pokrytý modlitbami k Prvotním. Většina byla zničena, protože prvověkoví Solárové a později Neposkvrněný řád je považovali za heretické.
Herní efekty: Navrženy tak, aby poskytovaly nepřetržitý proud modliteb, tyto monumenty obsahují tajemství pomáhající při studiu Umění Komunikace s duchy. Monumenty mohou fungocvat jako instruktážní manuál, pokud postava rozluští jazyk Staré říše, dialekt alaunů. Jeden obelisk obsahuje pouze jednu proceduru, ale student s přístupem k aspoň 7 obeliskům se může naučit Úroveň Novice. Studium 20 kamenů umožní Úroveň Adept. Nicméně je nepravděpodobné, že přežilo víc než několik tuctů monolitů.
Obelisky také obsahují modlitby, které nyní fungují jako rituály pro Vyvolávání démonů, i když tehdy toto Umění ještě neexistovalo. Žádný z rituálů neposkytuje ochranu před démony – pouze rituály Vyvolej, Přilákej a Zrak. Navíc čtení modliteb v určitých oblastech hor poblíž Lord’s Crossing může přilákat nechtěnou pozornost duchů mrtvých alaunů, kteří budou překvapeni, když uslyší prastaré modlitby znesvěcené jazyky uzurpátorů.
Dostupnost a cena: Nález starých ruin na JZ Požehnaného ostrova, třebaže fragmenty byly začleněny do svatyň infernálních kultů v malých odlehlých vískách. Perfektně zachovalý obelisk stojí Zdroje 4, ale vlastnictví přitahuje negativní pozornost Neposkvrněného řádu. Údajně dům Tepet jich nějkolik daroval Haptagramu, místo aby je zničil.
Artefakt: obelisk artefaktem není

Dračí králové
Organizované studium thaumaturgie mezi lidmi začalo v době panování Dračích králů. Než bohové darovali lidem exaltaci, lidstvo ve Stvoření nemělo prakticky význam. Lidé sice byli bystřejší než alauni, ale Prvotní je tolik neupřednostňovali. Když mocní Dračí králové panovali ve čtyřech koutech světa, zatímco bohové sídlili na Požehnaném ostrově, nebyli si králové vlastně jistí tím, co si s lidmi počít. Lidé se zdáli příliš slabí, aby mohli sloužit jako vojáci a krátkověcí na ovládnutí krystalové a vegetativní technologie. Také byli považováni za příliš vzpurné a pyšné, takže byli nevhodní i jako otroci.
I když lidé selhali v naučení se dračí magie, zvládli vstřebat některé střípky. Mimo dosah Dračích králů pak pak sdíleli ovládnuté znalosti a rituály se rozrůstaly. Tak vznikly zárodky Umění. To přilákalo pozornost Dračích králů a i když to příliš nezapůsobilo, studium bylo podporováno. Thaumaturgové byli nazýváni amiliki, byli považováni za cenné služebníky a měli pravomoce nad ostatními lidskými poddanými.
Když bohové exaltovali lidi, aby sloužili ve válce proti Prvotním, byl dračí národ ve válkách téměř vyhuben. Přesto by se bývali mohli zotavit, kdyby si podrželi přízeň bohů. Namísto toho ale bohové předali vládu nad světem lidem-Exaltovaným za odměnu nad slavným vítězstvím nad Prvotními. Lidská kultura vzkvétala, zatímco plazí lid bojoval o zachování svého druhu. (Pro více informací o pádu Dračích králů viz Svitek nižších ras.)

Kuanův krystal
Umění se vyvíjelo rychle mezi těmi, kdo měli za patrony Dračí krále, kteří dovedli manipulovat s Esencí a zorganizovali školy. S přístupem do velkých knihoven a vybavených laboratoří amiliki a jejich prvověkoví protějškové (s Exaltovanými jako patrony) učinili mnoho z největších objevů na poli thaumaturgie. Zřejmě nejdovednějším patronem thaumaturgie z Dračích králů byl Pterok známý jako Kuan z Pláně.
Dračí králové se naučili skladovat informace ve speciálních čtecích krystalech. Kuanův krystal je čistý, plochý plát ve tvaru čtverce (8 palců dlouhý, osminu palce tlustý). Povrch nese bleděmodrá písmena Kuanova jména a obsahuje tisíce stran výzkumu v oblasti thaumaturgie.
Během období Šogunátu vojáci daimyoa Deheleshenu sebrali krystal z dračího hlavního města Rathessu. Dragonbloodí učenci mnoho přeložili a zkrácená psaná verzeKuanova krystalu kolovala mezi daimyoovými thaumaturgy. Originální krystal se ztratil v chaosu Velké nákazy, ale je téměř nezničitelný. Kouzelníci-kněží z Lookshy spekulují, že jej mohli vzít Rakshové, když vyplenili město.
Herní efekty: Aby spatřil obsah původního Krystalu, uživatel musí utratit 1 mote Esence za scénu. Text je napsán v jazyce Dračích králů Pro postavy, které tomuto jazyku rozumí, se počítá tento Krystal jako instruktážní manuál pro Umění geomancie a Umění Čarování až do úrovně Adept. Umění astrologie, umění hospodářství, komunikace s duchy (spirits) a počasnické umění jsou popsány do úrovně Novic. Mnoho textu bylo sepsáno lidskými thaumaturgy a jejich projevy úcty patronu Kuanovi poskytují dostatek informací o společnosti Dračích králů, takže krystal zároveň funguje jako tutoring – Lore spec. Dračí králové +1.
Tištěné verze z doby Šogunátu jsou psány jazykem Staré říše a jsou zhuštěné, takže poskytují informace o Umění čarování a geomancie na úrovni Adept a o umění komunikace s duchy (spirits) na úrovni Novic. Výtisky z doby po Velké nákaze jsou psány Riverspeakem a jsou osekány, takže se lze naučit Umění čarování a geomancie pouze na úrovni Novic. Nový překlad originálu samozřejmě může opět poskytnout komplet benefity výuky, ale vyžaduje to jako překladatele někoho, kdo bude věnovat pozornost detailům a dokáže zreprodukovat mystické diagramy a jemnůstky díla.
Dostupnost a cena: unikátní; třebaže učenci Dračích králů a jejich personál mohli sepsat podobné krystaly. Překlady z doby Šogunátu stojí Zdroje 4, překlady v riverspeaku Zdroje 3. Originál je Artefakt 1, překlady artefaktem nejsou.

Lidová tradice
Amiliki nebyli jediní smnrtelníci, kteří praktikovali Umění. Uprchlí studenti občas potkali jiné lidi, kteří ovládali různé menší rituály a neměli vazby na Dračí krále. Našli čarodějnice a šamany, kteří komumnikovali s místními duchy a míchali lektvary ze zvířecích částí, rostlin a minerálů. Tito lidoví thaumaturgové si po generace předávali své dovednosti ústní tradicí, jejichž zdroj se ztrácel v mýtech. Většina amiliki soudila, že arkánní zvyklosti těchto adeptů musela pocházet od bohů divokých krajů.
Setkání těchto thaumaturgů měla rozdílný výsledek, někdy se spojili a společně hledali hlubší porozumění. Jindy se cítili ohroženi nebo uprchlí amiliki pohrdali těmi, které považovali za méněcenné. Nicméně pokusy amiliki založit koleje Dračích králů nebo vytvořit thaumaturgickou aristokracii selhaly. V divokých krajích přetrvala tradice důvěryhodného studenta a moudrého mentora, zatímco mystické společnosti zanikaly ve vnitřních bojích.
Po Prvotní válce, Solární rozhodovací sbor dostal celé Stvoření pod svou nadvládu. Stará říše asimilovala mnoho lidových zvyků, ale ne všechny. Solární rozhodovací sbor rozdrtil všechny, kdo se otevřeně vzpírali jeho vládě. Některé barbarské kmeny a uprchlíci nicméně uprchli do poskvěněné oblasti na hranicích s Divočinou. Jiné kultury zjistily, že je exaltovaní Bohové-králové budou ignorovat, pokud zůstanou v klidu a skrytí v hlubokých lesech, bažinách, pouštích nebo pustinách. Tyto malé, marginální kultury udržovaly svou vlastní thaumaturgii i přes Starou říši.
Nemohli se ovšem skrývat navěky nebo úplně. A jak Solárové konsolidovali svou moc, neviděli v nich žádnou hrozbu. Jenom několik exaltovaných jim věnovalo dostatek pozornosti, aby si povšimli thaumaturgických tradic, nebo dokonce poci´tovalo natolik zvědavosti, aby se jim učili a zaznamenávali jejich rituály.

Geneze pohanského rituálu
Solárka známá jako Zářící vdova byla fascinována thaumaturgy, jejichž vědění nemělo nic do činění s Dračími králi. Protože cítila, že civilizace zničí jejich kulturu, napřela své síly k tomu, aby studovala a zaznamenala jejich mystické znalosti.
Ve své monografii Geneze pohanského rituálu Zářící vdova dospěla k názoru, že některé tradice vznikly tak, že smrtelníci studovali pod vedením bohů, jiné pochází od předlidských ras a další z fragmentů vědění Dračích králů. Několik lidských vizionářů objevilo rituály prostřednictvím inspirace, ale to nemohla dokázat.
Kopie Geneze kolovaly mezi učenci během Prvního věku, ale mnoho Solárů nesouhlasilo s Vdovinými závěry, že rituály nebyly lidem dány Nezdolným sluncem prostřednictvím Dračích králů. Lunárové nesouhlasili s jejím pohrdavým nazíráním „barbarských“ kmenů a Zákonodárci neměli rádi její respekt k předlidským rasám. Nicméně Zářící vdova se stala hlavní odbornicí na téma teorie paralelního původu thaumaturgie.
Cenzoři z doby Šogunátu shledali mnoho částí díla jako nekonzistentní s učením Neposkvrněného řádu a zničili je. Nicméně záznamy jejího díla přežily v mnoha tajných společnostech.
Herní efekty: Veškeré dílo Zářící vdovy je psáno v jazyce Staré říše. Záznam jedné z jejích lekcí může poskytnout dostatek informací k naučení Umění alchymie, čarování, geomancie, hospodaření, komunikace s duchy (spirits), ochrany a exorcismu nebo počasnictví na úrovni Novice. Nebo může skýtat návod na několik specifických procedur (dle GM). Také zapomenutý Oddaný chrám v prefektuře Radamant na Požehnaném ostrově má ve své knihovně kompletní dílo Zářící vdovy.
Dostupnost a cena: Záznamová zařízení nekonečné slávy s kolekcí Zářící vdovy se mohou skrývat v archívech Heptagramu, na Čarodějnické akademii v Lookshy nebo v jiných Akademiích. Papírové transkripce z těchto záznamníků se mohou objevit v jakékoli arkánní sbírce, ale každé poskytne pouze několik Procedur.
Artefakt: úroveň 2 (záznamník nekonečné slávy)

Záznamník nekonečné slávy (Recorder of Everlasting Glory), art. 2, rep. 2
Tento artefakt byl extrémně populární během Prvního věku. Je to disk z průhledného křišťálu, dva palce v průměru a jeden palec silný, vyložený všemi pěti magickými materiály. Dnes se nachází buď jako přívěšek nebo připevněný ke Skvostnému osobnímu asistentovi. pokud se postava naladí na oba tyto artefaktym může spojit dva artefakty dohromady a vytvořit nezlomitelné pouto, které se dokáže přerušit jenom další útratou Esence (1m). Tento předmět automaticky zaznamenává všechny zrakové a zvukové vjemy kolek postavy v okruhu 5 yardů, i vzadu. Artefakt skladuje zvuky a zrakové vjemy do dobu plných dvou dním starší indormace automaticky maže, pokud není požádán, aby specifickou scénu zachoval. K přehrání postavě stačí požádat artefakt k přehrání událostí z konkrétního času. Zařízení umí projektovat obraz těchto událostí do miniaturní verze vhodné na stůl. Zařízení umí i pozastavit události, popř. volit úhel, zpomalovat či zrychlovat až 10x nebo filtrovat zvuky a obrazy. Projekce je lehce průsvitná, takže nelze použít jako iluze k ošálení ostatních. Také lze skladovat záznamy události dlouhé kolem 15 min., takže nejsou mazány. Atunování tohot artefaktu stojí uživatele 2m Esence. Cena se snižuje na 1m E, pokud je zařízení připojeno ke Skvostnému osobnímu asistentovi. (BoS I)

První věk
S nástupem Exaltovaných byli amiliki osvobozeni od nadvlády Dračích králů a zpočátku solárové podporovali rozvoj thaumaturgické praxe. Stejné školy, které vyučovaly matematiku a historii, nabízely i kurzy Umění. Akademie Sperimin dokonce vyučovala thaumaturgii společně s kouzelnictvím. Na vrcholu Staré říše většina farmářů mohlažádat o désť pro své obilí a zruční mudrci soupeřili o pozice v dílnách Exaltovaných. Většina thaumaturgických rituálů z První říše byla navržena tak, aby asistovala exaltovaným kouzelníkům při stavbě chrámů a výrobě artefaktů.
Jak Stará říše vyhnívalam exaltovaní začali spatřovat v thaumaturgii hrozbu a Rozhodovací sbor omezil její praxi. Část nedůvěry pramenila z pocitu, že někdo pod jejich úrovní, by chtěl Soláry svrhnout a nahradit, tak jako to oni udělali s Prvotními. A Velká kletba tuto nedůvěru ještě posilovala.
Oprávněné obavy to navíc podporovaly. Některý z učenců se stal zkaženým díky svým kontaktům s démony, další zneužívali svou moc v malicherných sporech, svolávali bouře na ty, kdo je urazili, nebo podstrkovali zhrzenému milenci lektvar lásky. A samozřejmě pár thaumaturgů začalo Exaltům závidět moc.
Restrikce začaly udílením licencí a končily tvrdými tresty každému, kdo odporoval Exaltovaným. Zpočátku Sbor omezoval ta umění, která se zabývala komunikací s bohy a démony. Argumentovali tím, že bohové si potřebují od lidských proseb odpočinout a démoni jsou příliš mazaní a nebezpeční. Později to vztáhli i na potenciálně nebezpečná umění, nakonec se praktikování omezilo jen na důvěryhodné smrtelníky a i tehdy výuka Umění podléhala cenzuře. V posledních staletích Staré říše thaumaturgové spadali do tří kategorií – exaltovaní, služebníci nebo nespokojenci. Nespokojení exaltové byli eliminováni a thaumaturgické rituály samy o sobě byly považovány za natolik slabé ve srovnání s kouzelnictvím a charmy, že obavy byly nemístné.
Smrtelní thaumaturgové fungovali jako asistenti exaltovaných, prováděli úkony příliš delikátní, než aby je bylo možno svěřit zotročenému démonovi, nebo příliš podružných, než aby se tím zabýval Solár osobně. thaumaturgové dohlíželi na chod továren a dílen, byly zneuznalým základem, na nichž stál magický průmysl věku. Rozhodovací sbor dokonce povolil založení speciálních jednotek nazývaných gunzosha, které nosily magitechové zbroje, které hodně posilovalo vlastnosti svého nositele v boji., pokud nositel hodlal obětoval roky svého života. Pod velením Dračích poručíků, tito thaumaturgové-válečníci sloužili s poctami v bojích proti Sličnému lidu a v rebelujících provinciích.
Nespokojenci studovali v utajení. Některé skupiny vznikly díky svolení exaltovaných (obvykle terestriálů nebo lunárů), kteří viděli pramalý užitek v omezování tak slabé magie. Další přetrvávali díky odhodlání mistrů, kteří chtěli studovat dle své libosti. Některé skupiny používaly komplexní systém tajných jazyků a znamení, aby se vyhnuly oficiální pozornosti, další spolky se skrývaly a jejich knihy se tvářily jako cizokrajné kuchařky či poezie. Mnoho spolků se přesunulo do pustých krajů. Každopádně potlačování thaumaturgie sice snížilo počet praktikujících, ale ti, kdo přežili, byli mocnější a nebezpečnější.

Milenka oděná v blankytu
Tento text je ukázkou tajného manuálu ze Staré říše. Při povrchním pohledu se jedná o odpudivě ilustrovaný příběh vášnivých dobrodružství Balablary, polokrevné dcery čaroděje a jeho démonického služebníka – neomaha. Přitahována vlastním druhem, dcera svede neomaha, který se ji snaží přesvědčit, aby otrávila svého otce jehlicí do vlasů. Otec vyslechne jejich rozmluvu a démonovi přikáže, aby dceru zabil. Démon ale míří špatně a místo dívky zabije kouzelníka. Jak se tak tiskne k tuhnoucímu tělu svého otce, Balablara zapudí neomaha na noc a den. Ví, že se pro ni démon vrátí, ale nemůže si dovolit více surovin k tomu, aby mu v tom zabránila. Aby získala peníze, prostituhuje se. Zbytek knihy líčí rok a den, který tráví tím, že spává s různými partnery, takže dokáže odolávat démonovi, až nakonec je démon přinucec vrátit se do říše Yozi.
Více než jeden démony poskvrněný thaumaturgický kult vděčí za svou existenci právě tajným procedurám sepsaných v této knize. Agenti Solárů ničili tyto kulty, ale nikdy je nenapadlo, že tato nevkusná sexuální historka byla jejich zdrojem. Mnoho kopií Milenky oděné v blankytu přežilo uzurpaci a Šogunát nedělal nic, aby eliminoval tento text, neboť zpodobňoval nelichotivě Soláry, jak tomu taky má správně být. Před dvěma staletími jeden pochybný knihtiskař v Chiaroskuro přeložil dílo do Flametongue s pečlivým zachováním ilustrací.
Herní efekty: V ilustracích a textu jsou zakódovány rituály na přivolávání démonů. Pokud postava úspěšně rozluští kód (Int+Lingvistika, obtížnost různá), thaumaturg může získat úroveň Novice (obt. 3), nebo Adepta (obt. 4) v Umění přivolávání démonů. Kniha obsahuje i dvě procedury z úrovně Mistr (obt. 5) – Rok a den a Přilákání Sondoka.
Dostupnost a cena: Milenka oděná v blankytu je nelegální v lookshy, protože sex s démonem uráží soheiské kněze. V Říše Neposkvrněný řád sice také má námitky proti textu, ale kniha je snadno dostupná patricijským a dynastickým rodinám. Kopie v jazyce Staré říše stojí Zdroje 3, zatímco jižanský překlad stojí Zdroje 2. Pokud někdo někdy odhalí tajemství knihy, zcela jistě bude zakázána ve většině civilizovaných států.
Artefakt: Není.

Uzurpace
Překvapivou roli sehrála thaumaturgie při Uzurpaci, vezme-li se v úvahu její relativně malá síla ve srovnání se charmy a kouzelnictví exaltovaných. Potomci Draka velící jednotkám gunzosha obrátili tyto v artefaktech zakuté vojáky proti Solárům. Gunzosha byli často efektivní ve zdržování solárních sil, dokud nedorazili terestriálové. Utajené společnosti thaumaturgů dodávaly ve prospěch věci nespočetné množství talismanů a kouzel ještě dřív, než Uzurpace začala. Dlouho udržovaná zášť vůči Rozhodovacímu sboru a jeho utlačování umění propukla naplno.
Zatímco gunzosha a invazní psanci se angažovali v bojích napřímo, mnoho thaumaturgů volilo méně přímý přístup. Rituály navržené tak, aby přilákaly smrtelníky, odlákávaly solárům služebníky a potomstvo, ochrany proti solárům poskytly vzbouřeneckým vojskům cenný čas, aby mohla udeřit. Démoni vyvolaní thaumaturgickými rituály si sice zachovali svobodnou vůli, ale mnoho z nich si hýčkalo staré záště a snilo o pomstě celá staletí či milénia. Astrologové a geomanti poskytovali vojskům informace.

Taktické manuály gunzosha
Tato specializovaná zařízení byla během Prvního věku a Šogunátu mnohokrát předělávána. Během této doby, všechny manuály obsahovaly více informací, než kolik se mohl jediný voják naučit za normálních okolností – obzvlášť vezmeme-li v úvahu zkrácenou délku života bojovníka gunzoshy. Manuály byly obvykle rozděleny do 25 různých modulů navržených tak, aby je gunzosha sdíleli napříč svými řadami. Každý voják studoval jeden modul, obvykle ten, který nejvíc vyhovoval jeho zařazení v jednotce. Když to bylo nezbytné, obvykle během volna, gunzosha si mohly moduly mezi sebou vyměňovat. To pomáhalo zmírnit nudu a zlepšovat jejich dovednosti.
Každý modul Taktického manuálu gunzosha tvoří mnohostěn z jadeitově modré slitiny o úhlopříčce asi 1 palec. Zasunuje se do helmy zbroje skrz její senzoricky upravené krystalické hledí/kryt. Krytukazouje informace tak rychle, jak si to nositel přeje.
Během Druhého věku docházelo k nešťastným incidentům, když si mudrcové spletli tato zařízení s bleskovými krabicemi (art 2, po úderu blesku slouží jako zásobník Esence působící zranění 15B). K rozpoznání rozdílu je třeba hod (Int+Lore), a základní obeznámenost s jedním z jmenovaných zařízení. Pokud dotyčný zná pouze jedno zařízení, obt. je 2, jestliže zná obě, obtížnost je 1. Určení správného účelu jednoho z těchto zařízení bez předchozí znalosti je obt. min. 3.
Herní efekty: Aktivace jednoho z těchto modulů vyžadaduje, aby uživatel měl na hlavě aktivní zbroj komanda gunzosha (BoS 1, viz níže). Navíc uživatel musí zaplatit 1 WP za přístup k modulu na celý den. Kompletní sada Manuálů funguje jako tutoring pro všechno následují: Lore 4, Occult 3, Craft (Magitech) 3, Craft (Air) 2, Craft (Fire) 2, Craft (Water) 1, Umění čarování Adept, Umění alchymie Adept, Umění ochrany a exorcismu Adept, War 3 (Koordinované útoky +1) a procedura Amulet se vsazenou aegidou (art 1, BoS 1, viz níže) Navíc text poskytuje uživateli bonus -1 obtížnost (do minima 1) při hodech na opravu zboje gunzosha, amuletů se vsazenou aegidou a modulů Taktické manuálu gunzosha. Pokud student má přístup k nekompletní sadě, GM by měl rozdělit 25 bodů dovedností nebo specializací do možností nabízeného tutoringu a rozhodnout, které budou uživateli k dispozici.
Dostupnost a cena: Říše vlastní pouze jednu jedinou kompletní sadu modulů v Domě zvonů, plus škálu nekopmletních modulů rozesetých po Velkých domech a vojenských základnách. Protože Říše nenasazuje větší jednotky gunzosha, tato zařízení jsou většinou držena kvůli své užitečnosti z hlediska vojenské historie. Lookshy vlastní kompletní sadu ve své Akademii kouzelnictví, jednu plnou sadu v opevněných jeskyních pod městem a mezi aktivními jednotkami gunzosha kolují tři další sady. Kouzelníci-inženýři Lookshy se v současné době pokouší obnovit tři další nekompletní sady a doufají, že vytvoří nějaké nové. Občas dobrodruhové (scavengers)objeví osamocené moduly ztracené při diaspoře z období Velké nákazy. Obvykle je prodají do Lookshy nebo Říše, ale odhodlaný kupec by mohl přehodit vojenské mocnosti Druhého věku.
Artefakt: 1 za každý modul Taktického manuálu gunzosha. Modul je magitechnické zařízení s Repair 1.

Zbroj komanda gunzosha (art. 3, repair 2) – (zdroj BoS 1 – Divy Prvního věku)
Jedná se o nejmocnější moder silové zbroje, která se kdy vyráběla pro neexaltované. Tyto artefakty umožňují elitním smrtelníkům bojovat po boku a dokonce i proti Exaltovaným. Třebaže pouze Lookshy v Druhém věku má postavenou jednotku komand gunzosha, patří mezi nejobávanější a nejrespektovanější vojenské jednotky ve Stvoření. Jejich reputace není pouze věcí výcviku a vybavení, ale protože zbroj gunzosha vyžaduje použití amuletů s vloženou aegidou (viz níže). Z toho důvodu každý gunzosha vědomě obětuje polovinu svého života za příležitost pozvednout se nad omezení obyčejných smrtelníků a válčit jako epický hrdina. Většina gunzosha jsou fanatici a patrioti beze strachu, posílení svou vírou stejně jako zázračnou zbrojí. Nepřekvapivě značné množství Celestiálů získalo svou exaltaci, když sloužili v komandech gunzosha během Prvního věku – bylo jich tolik, že stratégové Rozhodovacího sboru sepsali formální postup, jak zvládnout exaltaci na bitevním poli a oficiálně ji začlenili do taktického manuálu gunzosha.
Zbroj gunzosha komanda kombinuje jadeitovou plátovou zbroj (articulated mail) a slitiny z Prvniho věku na černé kombinéze z umělé kůže. Helmy s krystalickým hledím a talismany moci odhalují skutečnou propracovanost zbroje, v níž se mísí estetická elegance a smrtící funkčnost.
Zatímco bytosti schopné usměrňovat Esenci mohou prostě obléknout a naladit zbroj gunzosha za věnování 5m, smrtelníci musí spoléhat na amulety s vloženou aegidou pro dlouhodobé používání. V naléhavých případech je možné, aby bytosti bez Esence nebo nezbytných amuletů spálili 1 bod WP, ale to je způsobí zestárnutí o 1 rok. Známá legenda opakované mezi Sedmou legií vypráví o velkém válečníkovi zabitém v bitvě, jehož oddaná dcera si navlékla jeho zbroj a nosila ji při své cestě za pomstou. Při závěrečném boji s otcovým vrahem pak během několika minut zemřela smrtí stářím.
Zbroj gunzosha má tyto vlastnosti:
Senzorické vylepšení viditelnosti*: +2 Awareness; neguje všechny postihy za tmu kromě absolutní tmy.
Integrovaný mířící subsystém*: +2 bonus na všechny útoky; +1 Parry DV.
Adaptivní maskovací subsystém*: +4 bonus Stealth
Exomuskulární vlákna*: Zdvojnásobují nositelovu rychlost na zemi; +2 bonus na Str při siláckých kouscích (feats of strength) a při působení zranění při útocích.
Subsystémy zvyšující vitalitu*: Nositel regeneruje buď 1 lvl B dmg s každou akcí během souboje nebo všechna B lvl za minutu mimo kombat.
Navýšení odolnosti*: +2 bonus Resistance.
Údržba: Údržba každých 100 hodin používání, každých 30 vynechaných hodin náhodně vyřadí jednu z vlastností označených hvězdičkou.
Resiliency Augmentation*: +2 bonus to Resistance.
Soak +9L/9B, Hardness 5L/5B, Mobility -3, Fatigue 2, Attune 5m nebo speciál (viz popis)
Další poznámky: Zbroj neposkytuje žádné bonusy za magický materiál. Vypsané vlastnosti a statistiky jsou pro zbroje gunzosha postavené během Druhého věku nebo Šogunátu. Nejsou známy žádné vyšší verze postavené ze Prvního věku, ale taková zbroj by byla Artfakt 4, nevyžadovala by údržbu, Mobility -1, Fatigue 1.

Amulety s vloženou aegidou (Art. 1, Repair 1) – (zdroj BoS 1 – Divy Prvního věku)
Exaltovaní je využívali zřídka, častěji se implantovaly do elitních válčníků z řad smrtelníků. jedná se o sadu černých krystalických amuletů (sada = 1 artefakt). Zařízení jsou navržena tak, aby se vkládala do hlavních pulzních bodů (zápěstí, ramena. boky, kolena a zadní část krku), vypadají jako rozsáhlé a exotické zdobení těla. Při bližší prohlídce však každý amulet ukazuje jemnou stopu arkánních sigilů a rytin ze Staré říše.
Při implantaci do smrtelníka schopného usměrňovat Esenci amulety umožňují nasadit a okamžitě vyladit jakoukoli magickou zbroj v ceně do 5m. Tento benefit neruší další požadavky, např. osazení zbroje heartstonem, aby fungovala apod. Zbroj zkonstruhovaná z pěti magických materiálů neposkytuje bonusy, jestliže ji nosí smrtelník. Většinou jsou tyto amulety spárované se zbrojí gunzosha, ale mohou být integrovány i do dalších modelů. Naneštěstí amulety během nošení vysávají životní sílu svého nositele, čímž způsobují, že stAárne dvakrát rychleji. Kvůli této extrémní nevýhodě nemusí postavy smrtelníků platit body do pozadí, aby získaly amulety s vloženou aegidou, obzvlášť když stále musí zaplatit cenu magické zbroje.
Pro Exalty a jiné bytosti schopné usměrňovat Esenci, amulety s vloženou aegidou poskytují méně dramatické výhody (ale taky jsou bez nevýhod), kdy redukují cenu naladění jakékoli magické zbroje o 2m Esence (do minima 1m). Pokud smrtelník s implantovanými amulety získá exaltaci, talismany okamžitě přestanou vysávat jeho životní sílu a začnou poskytovat standardní benefity pro exaltované.
Pro aplikaci amuletů je třeba 30 úspěchů, ext. hod (1 hod znamená trvání 5 hodin práce), obtížnost jednotlivých hodů je 4. minmální hodnota Lore, Medicine a Occult 3.

Šogunát
Bitvy období Uzurpace zuřily jednu generaci, než byli Solárové konečně poraženi. Protože nově ustanovený dragonbloodí Šogunát shledal Umění značně užitečnými, uvolnil nebo zrušil mnoho omezení thaumaturgie. Naneštěstí válka zničila mnoho nejmocnějších mistrů v oborech a nejrozsáhlejší knihovny.
Protože nedokázali vyrábět samoopravné solární divy ze Vznešeného Prvního věku, Dračí šogunátpotřeboval dobře vzdělanou třídu thaumaturgických inženýrů, aby udržovali magitech. Především zpočátku Šogunátu stát podporoval četné akademie zaměřené na Umění a Dračí řemeslníci přímo sponzorovali nejnadanější studenty výměnou za jejich příští služby.
Zpočátku vládci Šogunátu mohli skutečně zamýšlet rozšíření thaumaturgie ve společnosti, ale jak objevovali, do jaké míry civilizace závisela na Celestiálech, začala je víc zajímat její kontrola. Thaumaturgové museli pracovat pro stát, ochraňovat úrodu, vypořádávat se s duchy odmítajícími autoritu Dračích potomků a – co bylo nejdůležitější – stavět a udržovat magitechové zbraně.
Terestriálové (a jejich tišší partneři Sidereálové)také nabyli stejného podezření jako Soláři. jestliže je thaumaturgie mocná natolik, aby překážela staletí starým Slunečním králům, byla příliš mocná pro bezpečnost Dračích potomků. Šogunát potřeboval práci démonů, ale démoni dál šidili, obelhávali a ničili smrtelníky, Thaumaturgie musela být licencována, její učení kontrolováno – pro dobro Státu, lidu a vládnoucích Dračích potomků.
I přes rodící se víru Neposkvrněných opěvujících právo Terestriálů vládnout, Dračí potomci nedokázali budit takovou posvátnou úctu a oddanost jako kdysi Solárové. Odvážnější kabaly thaumaturgů se bouřily proti omezením a jejich potlačení jen povzbudilo další. Po několika katastrofách a povstáních podnícených thaumaturgií Šogunát bezohledně zakročil proti Uměním. Kdokoli, kdo nepracoval pro Dračí potomky, měl zakázáno studovat thaumaturgii pod trestem smrti. Stejně jako osvobození od solárních tyranů skončilo spoléháním se na otrockou práci, studium Umění skončilo opět restrikcí.
Stejně jako předtím se thaumaturgové stáhli do ústraní a utajení, lidé, kteří chtěli studovat imění, byli donuceni jednat s démony nebo praktikovat ilegálně nebo v utajení. Mimo praktiky oddaných válečníků gunzosha a podporovaných thaumaturgických inženýrů, praktikování thaumaturgie se stalo výsadou intelektuálních zločinců a okultistických radikálů. Mnoho největších tajných okultních společností tohoto období byly pouhými démonickými kulty, jejichž mistrovství v Uměních k nim plynulo od jejich temných patronů. V pustých místech a na okraji Stvoření nicméně lidoví mágové dál praktikovali svá dávná umění.

Nástup Druhého věku
Někteří učenci tvrdí, že Druhý věk přišel s Uzurpací, ale častěji se soudí, že Druhý věk přišel s Velkou nákazou, která zničila lidskou civilizaci, včetně organizací, které udržovaly thaumaturgické vědění. Mnoho mistrů padlo za oběť Nákaze jako jiní smrtelníci, další se jí vyhnuli díky tomu, že se zdržovali v osamění mimo civilizované osídlení. Nemocní thaumaturgové často trávili své poslední chvilky tak, že přenášeli na papír své vědomosti, než padnou za oběť nemoci. Velitelé z Dračí krve často transportovali rozsáhlé knihovny plné utajených a zakázaných informací k přeživším. Jak Divočina zaplavovala Stvoření, gunzosha byli rozeseti po všech koutech světa. Když Nákaza skončila a Šarlatová císařovna zatlačila zpět invazi Sličného lidu, přeživší gunzosha byli často odříznuti od velitelské struktury. Usadili se na místě a často vyučovali své vědomosti všem, kdo jevili talent.
Devět desetin populace bylo po smrti, vládnoucí autorita pominula a pozůstatky Umění byly rozprášeny mezi zbylé učence, kteří přežili nadpřirozenou Nákazu. Nicméně ty nejmocnější z procedur byly ztraceny – když Potomci draka bojovali o to, aby udrželi civilizaci, lidé si cenili spíš praktických výsledků než okultních základů a principů. Mnoho rituálů se předávalo z Mistra na žáka bez skutečného porozumění principům za nimi. Okamžité výsledky byly důležitější než ovládnutí obecných teorií.
S obnovou civilizace ve Stvoření se přístup k Umění změnil. V malých vesnicích a v divokých krajích šamani a čarodějnice praktikovali ve shodě s kmenovými zvyky nebo osobními touhami. V rostoucích městech se studium Umění řídilo vztahem mezi vládci měst a thaumaturgy. Někteří vládci, včetně Šarlatové císařovny, spatřovali thaumaturgii jako potenciální zbraň – příliš užitečnou, než aby se ignorovala, a příliš nebezpečnou, než ji ponechat v rukách nepřátel. Národy v Lookshy a Thorns považovali Umění za životně důležité k znovuvybudování společnosti. Pragmatické státy jako Nexus nebo Sijan prostě považovaly thaumaturgy za smrtelníky, jejichž osobní motivy jsou stejně důležité jako skutečnost, že ovládají pár magických triků.

Dějiny thaumaturgie 1

Dějiny Panhasky zed_vesely